Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

     117/2012. (VI.28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Káva Község Önkormányzatának közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó kezdeményezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület tudomásul veszi Káva Község Önkormányzatának a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó szándékát.

2.      A Képviselő-testület a közös hivatal működtetésére vonatkozó megállapodás tartalmára az önkormányzati törvény végrehajtására jövőben megjelenő jogszabály előírásainak figyelembe vételével tesz javaslatot a jogszabály megjelenését követő 45 napon belül.

3.      A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal székhelytelepüléseként Gombát javasolja elfogadni Káva Község Önkormányzatának.

4.      A Képviselő-testület a közös hivatal működtetése során mind az igazgatási-, mind a funkcionális feladatok ellátását a közös hivatal szervezeti egységén belül a székhely településen javasolja kávai ügyfélszolgálati pont működtetésével, ahol a benyújtott kérelmek átvételére és egyes ügycsoportok helyi ügyintézésére nyílik lehetőség egy rész- vagy teljes munkaidőben kinevezett köztisztviselő állandó, valamint a szakelőadók igény- és szükség szerinti jelenlétével.

5.      A Képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal létszámára az ellátandó hatáskörök és feladatok ismeretében tesz javaslatot.

6.      A Képviselő-testület felkéri Káva Község Önkormányzatát, hogy

a)         határozza meg, hogy a Bénye-Káva Körjegyzőség személyi állományából milyen létszám foglalkoztatását igényelné a közös önkormányzati hivatalban,

b)        tájékoztassa Gomba Község Önkormányzatát, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozása esetén Káván folyamatos vagy időszakos igazgatási munkavégzést támogatna.

7.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Káva Község Önkormányzatát tájékoztassa.

 

  Határidő:      2012. július 15.

  Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző