Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. május 29-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 117/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Civilház - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített nyitva tartási idejének módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Civilház - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér   125/2013. (IV. 11.) képviselő-testületi határozat mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyott és a 17/2014. (I. 23.) képviselő-testületi határozattal módosított szervezeti és működési szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) 14. pontját az alábbiak szerint módosítja

 

14. Az intézményvezető egy hónapot meg nem haladó távolléte esetén helyettesítését a könyvtáros látja el. Az egy hónapot meghaladó távollét esetén az intézményvezető helyettesítéséről az irányító szerv gondoskodik.

2.       A Képviselő-testület az SZMSZ 30. pontjával meghatározott számítástechnikai terem nyitva tartást a nyitvatartási idővel összhangban - annak teljes időterjedelmére - az alábbiak szerint módosítja:

 

30.  A terem nyitva tartása az alábbi:

       hétfő:              1400-2100 óráig,

       kedd:               1300-1900 óráig,

       szerda:                        1400-2100 óráig,

       csütörtök:        1300-1900 óráig,

       péntek:                        1400-2000 óráig,

       szombat:         900-1800 óráig,

3.       A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési szerv - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - szervezeti és működési szabályzatának elkészítéséről, valamint a módosítások függelékeken történő átvezetéséről..

 

Határidő: 2014. június 5.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

   polgármester                                                                         jegyző