Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 05-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

      117/2015. (V. 05.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hunland Farm Kft. támogató nyilatkozat iránt benyújtott kérelméről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hunland-Farm Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. (2217 Gomba, Felsőfarkasd) - mint a település egyik legnagyobb foglalkoztatója - részére a gazdasági társaság által benyújtandó földhaszonbérleti pályázathoz Gomba Község Önkormányzata nevében támogató nyilatkozatot adjon ki.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogató nyilatkozatot a földhaszonbérleti pályázatok benyújtási határideje előtt bocsássa az 1. pontban megnevezett gazdasági társaság rendelkezésére

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző