Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 118/2010. /VI. 24./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. évi belsőellenőrzés keretében a közpénzekből civil szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolásának ellenőrzéséről készült belsőellenőri jelentésről szóló tájékoztatót, továbbá a jelentés megállapításaira készített intézkedési terv elfogadására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület a belsőellenőrzés megállapításaira készített intézkedési tervet jóváhagyja.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a határozat, és a mellékletét képező intézkedési terv megküldésével tájékoztassa a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft vezetőjét az intézkedési terv véleményezése céljából.

 

Határidő:        2010. július 16.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

  

 

INTÉZKEDÉSI

TERV

 

 

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-nek a közpénzekből civil szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolásának ellenőrzéséről készült belsőellenőri jelentés vizsgálata ellenőrzése alapján

szükséges intézkedésekre.

 

 

Polgármesteri Hivatal

 

 

A belsőellenőrzés során megjelölt javaslatok

Tervezett / megtett intézkedés

Intézkedésre előírt határidő

 

Intézkedés megtételéért felelős megnevezése

 

Az önkormányzat alkosson rendeletet a közpénzekből nyújtott támogatás rendjéről.

 

Javaslat elfogadása, szükséges rendelet-tervezet előkészítése.

2010. december 31. 

Kósa Erzsébet Anikó jegyző                    

 

A támogatásban részesülőkkel a Képviselő-testületi rendelet, vagy határozat elfogadása után támogatási szerződést kössenek minden évben, melyben határozzák meg a pénzeszköz folyósításának ütemezését, módját, valamint a hitelesített számlamásolatokkal történő elszámolás határidejét.

 

Javaslat elfogadása.

Azonnali és folyamatos

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

A református egyházzal kötött megállapodást egészítsék ki az elszámolás módjának megállapításával.

 

Javaslat elfogadása.

A megállapodás javaslatnak megfelelő tartalmú kezdeményezését a képviselő-testület az elmúlt év során kezdeményezte a Gombai Református Egyházközségnél. Indokolt a módosítási javaslatra vonatkozó álláspontjuk megismerésének sürgetése.

A módosítás szükségszerűségének alátámasztásaként a belsőellenőri jelentés kivonatának megküldése indokolt a fenntartó részére.

A kivonat megküldése tekintetében 2010. július 16. 

 

A megállapodás módosítása tekintetében a 2010. évi működési célú támogatások első átutalásának időpontja, de legkésőbb 2010. október 31.

Lehota Vilmos

polgármester

Kósa Erzsébet Anikó jegyző                   

 

A számviteli politikában is szabályozott analitikus nyilvántartás felfektetésével és naprakész vezetésével biztosítsák e folyamat zártságát, jogszabályi megfeleltetését.

Javaslat elfogadása.

2009.   október 31.

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Bán Ibolya

gazdálkodási előadó I.

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző