Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

 

     118/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Bercsényi utcai pinceperhez kapcsolódó kártérítési per perértékének meghatározására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

 

1.    A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy Gomba Község Önkormányzata nevében és képviseletében nyújtson be keresetet dr. Benedek Péter és Szigetvári Mónika gombai lakosok ellen a Bercsényi utcai pinceper által okozott kár megtéríttetése érdekében.

2.    A Képviselő-testület a kárértéket az alábbiak szerint határozza meg:

a) 112 m3 földnek a gombai volt hulladéklerakó rekultivációs területének fedéséhez történő szállítási költsége 106.400,- Ft + 28.728,- Ft Áfa,

b)  25.000,- Ft környezetvédelmi bírság.

3.    A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a keresetlevél térjen ki a pince használatára tekintettel 2008. március 18. napjától 2012. január 31. napjáig 40.675,- Ft használati díj megállapíttatására is.

 

 

                        Határidő: 2012. augusztus 31.

                        Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző