Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. május 29-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 118/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Civilház - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának kezdeményezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.    A Képviselő-testület utasítja a Civilház - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér intézményvezetőjét, hogy a soron következő ülésre készítse elő a szervezeti és működési szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot annak érdekében, hogy a nyitva tartás igazodjon a tényleges intézményzárási időponthoz.

 

2.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az intézményvezetőt tájékoztassa.

 

Határidő:  az 1. pont tekintetében értelemszerűen

                 a 2. pont tekintetében 2014. június 5.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

   polgármester                                                                         jegyző