Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 05-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 118/2015. (V. 12.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. május 12-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el   

 

1.             Javaslat a fenntartható fejlődés helyi programjának jóváhagyására

Előterjesztő:        Lehota Vilmos polgármester

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző