Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 119/2010. /VI. 24./ számú határozat

 

 

1.                  Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda beszámolóját a 2009/2010-es nevelési évről szóló beszámolót és azt elfogadta. 

2.                  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: 2010. július 2.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző