Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     119/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Káva Község helyi építési szabályzatának módosításáról készült előterjesztésben foglalt tájékoztatót  és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A Képviselő-testület tudomásul vette, hogy Káva Község Önkormányzata a település helyi építési szabályzatának módosítására lefolytatott eljárásban a Gomba Község Önkormányzatát kifogást nem emelő véleményezőnek tekinti.

2.      A Képviselő-testület  felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Káva község Polgármesterét tájékoztassa

 

Határidő:             2012. július 15.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző