Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. május 29-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

119/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Polgárőr Egyesület támogatás iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

   1.         A Képviselő-testület a Gombai Polgárőr Egyesület részére 2014. évi működési célú támogatásként 300.000,- Ft-ot biztosít.

 2.         A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést Gomba Község Önkormányzata nevében és képviseletében eljárva aláírja.

 Határidő:             2014. június 14.

 Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

   polgármester                                                                         jegyző