Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 05-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

      119/2015. (V. 12.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a fenntartható fejlődés helyi programjának jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az előterjesztett dokumentummal egyező szövegezéssel jóváhagyja Gomba Község Önkormányzatának a Fenntartható fejlődés Helyi Programját (Local Agenda 21).

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző