Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

 

     11/2009. /II.5./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat közoktatási feladatellátásában közreműködő Gombai Református Egyházközség számára a vonatkozó megállapodásban meghatározott működési és  fejlesztési célú pénzeszközök átadására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A Képviselő-testület a Gombai Református Egyházközség fenntartásában lévő Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban: oktatási intézmény) számára a 2009. évi költségvetésében fejlesztési célú pénzeszköz átadása jogcímen 5.048 e Ft-ot, működési célú pénzeszköz átadás jogcímen 10.096 e Ft-ot, míg jubileumi jutalomként kifizetésre kerülő személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék 38/40-ed részének fedezeteként szintén működési célú pénzeszköz átadás jogcímen 1.230 e Ft-ot biztosít.

 

2./  A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodásban foglaltaknak megfelelően a 10 %-os fejlesztési céllal átadott pénzeszköz időarányos összegének átutalásáról havonta, a tárgyhónap 5. napjáig gondoskodjon. A 2009. január hónapban átutalt összeg szükségszerű korrekcióját a 2009. február havi átutaláskor biztosítsa.

 

 

3./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodásban foglaltaknak megfelelően az 1./ pontban meghatározott összegű 20 %-os mértékű működési célú pénzeszköz átadásáról az oktatási intézmény által benyújtott számla alapján gondoskodjon.

 

4./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a márciusban esedékes jubileumi jutalomhoz kapcsolódó személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék 38/40-ed részbeni fedezeteként szolgáló működési célú pénzeszköz átadásáról gondoskodjon.

 

5./ A Képviselő-testület felhívja a támogatásban részesülő fenntartót, hogy az átadott pénzeszközök felhasználásáról a megállapodásban foglaltak alapján legkésőbb 2009. december 31-ig nyújtson be elszámolást a támogató önkormányzat részére.

 

Határidő: azonnali és folyamatos

                 a 5./ pont tekintetében 2009. december 31.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

                  Gombai Református Egyházközség képviselője a 5./ pont tekintetében

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző