Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. január 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

11/2014. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a gombai 606/2 hrsz-ú ingatlan kisajátítási eljárásának megindítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a KEOP 7.1.0/11-2011-0015. azonosító számú ivóvíz minőség javítási projekt megvalósításához szükséges terület megszerzése érdekében a gombai 606/2 hrsz-ú ingatlanból út céljára, valamint vízműtelep céljára megosztásra kerülő ingatlanok vonatkozásában a kisajátítási eljárást a Pest Megyei Kormányhivatal előtt indítsa meg.

2.      A Képviselő-testület a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja az 1. pontban foglalt pontban kisajátítási eljárás során felmerülő eljárási, szakértői költséget, valamint a kártalanítási összeget.

Határidő:      azonnal

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző