Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

11/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a Rendezvényház igénybevételi rendszerének módosításáról szóló határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1) Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előkészített megállapodás tervezeteket elfogadta, azok használatát a határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyta.

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. számú mellékletével jóváhagyott megállapodást a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-vel megkösse és azt az önkormányzat nevében aláírja.

3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. számú melléklet szerinti megállapodás alkalmazása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző