Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. május 29-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 120/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Református Egyházközség részéről érkezett fenntartói jelzésről szóló tájékoztatást és az alábbi határozatot hozta:

 

1. A Képviselő-testület a Gombai Református Egyházközség részéről érkezett fenntartói jelzésről szóló tájékoztatót elfogadja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az Egyházközséget értesítse azzal, hogy a jelzésükben említett megkeresések válaszai alapján kérjen ismételt megkeresést.

 

Határidő: 2014. június 5.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

   polgármester                                                                         jegyző