Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     121/2009. /VI.25./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda  nevelési maximális gyermeklétszám túllépésének engedélyezésére előterjesztett javaslatot,  és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gólyafészek Óvoda fenntartója felhatalmazza a polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet az Oktatási Hivatalhoz, hogy a 2009/2010-es tanévben engedélyezze a Gólyafészek Óvodában a maximális létszám 20%-kal történő túllépését.

 

Határidő: 2009. június 30

Felelős: Lehota Vilmos