Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     121/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezet döntéshozó szerveinek tagjaira vonatkozó tájékoztatást és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a „Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezet döntéshozó szerveinek tagjaira vonatkozó polgármesteri tájékoztatást tudomásul vette.

2.      A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Pásztor Barnabásnak a felkérés elfogadása óta Ellenőrző bizottságban végzett munkájáért és a bizottsági tagságról történő lemondását elfogadta.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Pásztor Barnabást értesítse.

4.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérje fel dr. Molnár Lajost nyilatkozattételre kuratórium tagként jövőben tervezett tevékenységére vonatkozóan.

5.      A Képviselő-testület a 2012. szeptember 13-án tervezett ülésén napirendjére tűzi a „Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezet döntéshozó szervei személyi kérdéseinek megvitatását.

 

 

Határidő: 3. és 4. pont tekintetében 2012. július 15.

                5. pont tekintetében értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző