Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. május 29-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 121/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Brand Sec Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. ingyenes riasztórendszer kiépítési akciójáról szóló tájékoztatót és a következő határozatot hozta:

 1.        Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében hozzájárulását adja a Brand Sec Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft részére, hogy az önkormányzat közigazgatási területén riasztórendszer kiépítési akciót hirdessen úgy, hogy a kitöltött jelentkezési lapot a Gombai Polgármesteri Hivatalban adják le.

2.        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Brand Sec Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft-t tájékoztassa.

 

Határidő: 2014. június 6.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

   polgármester                                                                         jegyző