Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

121/2015. (V. 18.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta fogorvosi praxisjog adás-vételi előszerződésére vonatkozó jóváhagyási kérelmet és az alábbi határozatot hozta:

 1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adás-vételi előszerződést a kérelmező által benyújtott forma és tartalom szerint jóváhagyja.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző