Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 122/2010. /VI. 24./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Monor és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség társulási megállapodásának módosítására irányuló javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodás módosítását a döntést előkészítő tervezetben foglaltak szerint az önkormányzat nevében aláírja.

 

Határidő:        Értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző