Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     122/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a közköltségen történő eltemetésre vonatkozóan beérkezett árajánlatokról készült tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület közköltségen történő temetés elrendelése esetén 2012. évre nem határozza meg a közreműködő temetkezési szolgáltatót.

 

2.      A Képviselő-testület a 2013. évi munkatervében napirendre tűzi a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 9/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.

 

 

Határidő:             értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző