Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

122/2015. (V. 18.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a fogorvosi ellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási előszerződés aláírására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi ellátáshoz kapcsolódó feladat-ellátási előszerződést a Dental Kings Global Kft-vel (székhelye: 2220 Vecsés, Táncsics M. u. 34/a.) megköti.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozathoz csatolt mellékletben szereplő feladat-ellátási előszerződés aláírására.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző