Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 123/2010. /VI. 24./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság Elnökének  polgármesteri jutalom megállapítására vonatkozó javaslatát és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület - az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 4/A. § (1) bekezdésében rögzített munkáltatói jogkörében eljárva Lehota Vilmos polgármestert - a 2010. év I. félévében végzett lelkiismeretes munkájának elismeréseként - egy havi bruttó illetményének megfelelő összegű jutalomban részesíti.

2.      A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről, s a nettó összegnek a polgármester folyószámlájára utalásáról gondoskodjon.

 

Határidő: 2010. június 30.

Felelős:     Szegedi Csaba  a Pénzügyi Bizottság elnöke

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző