Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

 

     123/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a településen eligazodást segítő utcanév- és házszámtáblák hiányáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A Képviselő-testület nem él a jogszabályi felhatalmazással, és nem szabályozza helyi rendeletben a közterületi nevek megállapításának, a házszámozásnak, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjét.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy az ingatlan tulajdonosai/használói a hiányzó házszámtáblákat helyezzék ki, vagy az önkormányzat által elkészíttetett táblák beszerzési árát fizessék ki.

 

Határidő:    2012. október 31.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző