Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. május 29-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 123/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati tulajdonba került 1049/2 hrsz-ú, valóságban a Rákóczi út 35. sz. alatt lévő üzlethelyiség bérbeadása érdekében szükséges intézkedésre vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

1. A Képviselő-testület a gombai 1049/2 hrsz-ú, valóságban a Rákóczi út 35. szám alatt lévő üzlethelyiség bérbeadása érdekében a határozat melléklete szerinti bérleti felhívást fogadott el.

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti felhívást a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, az önkormányzat honlapján tegye közzé, és gondoskodjon a bérleti felhívás hirdetéséről.

 

Határidő: 2014. június 5.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

   polgármester                                                                         jegyző