Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

123/2015. (V. 18.) képviselő-testületi határozat

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány felhívása alapján a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának szervezéséről szóló tájékoztatóját és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület támogatja a Pest megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának szervezését.

2.      A Képviselő-testület a várhatóan 2015. augusztus első felében Zamárdiban megrendezésre kerülő táborozásra 5 gombai gyermek táboroztatásának költségéhez járul hozzá összesen 52.500.- Ft összegben az általános tartalék terhére.

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány által rendelkezésre bocsátott adatlap kitöltéséről, és benyújtásáról gondoskodjon.

4.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a javaslattevő oktatási intézményt, a családgondozót és az érintett gyermekek szüleit értesítse.

 

Határidő: 1-3. pont esetében:          2015. május 26.

                  4. pont esetében:         értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző