Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     124/2009. /VI.25./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda Szevezeti és Működési Szabályzatának kiegészítését, és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület a javaslatot elfogadta
  2. A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetését, hogy a módosítások érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

 

Határidő:  értelemszerűen

Felelős: Dr. Zimonyi Károlyné

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző