Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. május 29-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 124/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Bénye-Gomba közigazgatási határrendezésére alakítandó ad-hoc bizottság tagjaira tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bénye-Gomba közigazgatási határrendezés érdekében ad-hoc bizottságot alakít.

2.    A Képviselő-testület az ad-hoc bizottság tagjává választotta Petrik Zita és Tóth József képviselőt, valamint Lehoczki Zoltánt, a pénzügyi bizottság nem képviselő tagját.

3.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tárgyalások sikeres lebonyolítása érdekében a szükséges dokumentációt bocsássa az ad-hoc bizottság tagjai rendelkezésére.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

   polgármester                                                                         jegyző