Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     125/2009. /VI.25./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a tájékoztatót elfogadta.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztató elfogadásáról a művelődés-szervezőt értesítse, s a programtervnek a Csiperkében, illetve a község honlapján történő megjelenésére a szükséges intézkedést tegye meg.

 

Határidő: 2009. július 15.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző