Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 125/2010. /VI. 24./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a gombai 717/2 hrsz-ú ingatlan vásárlására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület az 1/1 tulajdoni arányban Tóth Lajos tulajdonát képező gombai 717/2 hrsz-ú, 1007 m2 területű ingatlant 503.500 forintos vételáron történő megvásárlását kezdeményezi.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, s a szükséges földhivatali eljárások kezdeményezésére.

3.      A Képviselő-testület a 717/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlására a fedezetet a költségvetésben egészségház pályázati önerő jogcímen tervezett 2,6 millió forint céltartalék terhére jelöli meg.

 

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző