Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     125/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Horgász u. 25. számú ingatlan melletti hulladékgyűjtő ponttal kapcsolatos lakossági bejelentésekről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy minden tóparti ingatlan tulajdonos/használó részére juttasson el a hulladékkezelésre, a jelenlegi tóparti hulladékkezelési gyakorlat változtatási igényének felmérésére, a hulladék háztól történő gyűjtésének lehetőségére vonatkozó kérdőívet.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérdőívekre adott válaszok kiértékeléséről a soron következő ülésen nyújtson tájékoztatás.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Dani Józsefné gombai lakost tájékoztassa.

 

Határidő:    2012. szeptember 13.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző