Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. május 29-én megtartott  zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 125/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 10-i zárt ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el  

 

1.        Javaslat fellebbezés elbírálására

       Előterjesztő:           polgármester

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

   polgármester                                                                         jegyző