Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 28-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 125/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a község egészségügyi ellátásáról szóló beszámolókat és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a község egészségügyi ellátásáról szóló háziorvosi, védőnői és ügyeleti beszámolót elfogadta.

2.      A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az egészségügyben közreműködő szolgáltatóknak a településen végzett munkáért.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett egészségügyi szolgáltatókat értesítse.

 

Határidő: 2015. június 15.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző