Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     126/2009. /VI.25./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati útfelújítási program kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület az útfelújítás kivitelezőjének kiválasztására keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el közbeszerzési szakértő bevonásával

 

2.      A képviselő-testület közbeszerzési szakértőként Földesiné Töpper Ilona hivatalos közbeszerzési tanácsadót kéri fel.

 

3.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési szakértővel az 1./ pontban nevesített eljárás lefolytatására vonatkozó szerződést maximum 1,2 millió forint szakértői díj meghatározásával kösse meg.

 

 

  Határidő:      értelemszerűen

  Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző