Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

 

     126/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 03/37 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatot és 3 igen szavazat mellett, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elutasította azt a határozati javaslat „C” variációját, mely szerint a Képviselő-testület a gombai 03/37 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlant nem értékesíti.

 

 

      Határidő:    azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző