Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. május 29-én megtartott  zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 126/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Piroska Károlyné által benyújtott fellebbezés elbírálására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület elutasította Piroska Károlyné közköltségen történő eltemettetés költségeinek megtérítésére vonatkozó határozat ellen benyújtott fellebbezését, és a néhai Horváth Györgyi köztemetési költségeinek megfizetésére vonatkozó polgármester által hozott határozatot helyben hagyta.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről alakszerű határozatban Piroska Károlynét tájékoztassa.

 

  Határidő:         2014. június 5.   

  Felelős:            Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

   polgármester                                                                         jegyző