Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

     127/2009. /VI.25./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati beruházásokhoz szükséges forrás biztosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület 200 millió forintos nagyságrendben határozza meg a fejlesztési elképzelések megvalósításához szükséges beruházási hitel legmagasabb értékét.

 

2.      A képviselő-testület az 1. pontban rögzített hitelfelvételhez tartozó, az éves költségvetésekben biztosítható adósságszolgálati kötelezettségvállalás legmagasabb összegét 17 millió forintban határozza meg.

 

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beruházási hitel felvételéhez szükséges közbeszerzési eljárást hivatalos közbeszerzési tanácsadó közreműködésével készítse elő.

 

4.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházási hitel felvételre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében Földesiné Töpper Ilona közbeszerzési szakértővel a szerződést készítse elő, s azt jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé.

 

  Határidő:      értelemszerűen

  Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző