Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 127/2010. /VI. 24./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal mögötti nádastó tisztítására előterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület elfogadja a Polgármesteri Hivatal mögötti nádastó tisztítására a Laczkó Team Kft által tett bruttó 2.761.875 forintos árajánlatot és felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésére.

2.      A Képviselő-testület a nádastó tisztítására az iskola által visszautalt összeg terhére céltartalékként tervezett focipálya-építés 3.974 e Ft-os fedezetét jelöli meg.

 

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző