Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 28-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 127/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

                                                       

1.    A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évről szóló beszámolóját elfogadta.

2.    A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a végzett munkáért a testület köszönetét tolmácsolja a hivatali apparátus felé.

 

Határidő:             azonnali

Felelős:    Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

                     Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző