Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésén 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellet és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     128/2009. /VI.25./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Református Egyházközséggel mint iskolafenntartóval kötött megállapodás kiegészítésére és a 2008. évi támogatás maradványának felhasználására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a felek között érvényben lévő megállapodás V. fejezetének 3. a) pontja alapján a 72/2009. (IV.23.) számú képviselő-testületi határozat 2. pontjában rögzített 3.974 eFt nem megfelelően felhasznált támogatási összeg visszatérítését kezdeményezi.

 

2.      A képviselő-testület a felek között érvényben lévő, a 63/2007. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott megállapodás kiegészítésének tervezetét a határozat 1. számú melléklete szerinti szövegezéssel fogadja el.

 

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Gombai Református Egyházközséget értesítse, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 2. pontjával elfogadott, a határozat 1. számú melléklete szerinti megállapodás kiegészítést Gomba Község Önkormányzata nevében aláírja.

 

 

  Határidő:    értelemszerűen

  Felelős:       Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző

 

 

 

1. sz. melléklet a 128/2009. (VI.25.) sz. határozathoz

 

 

1.  számú kiegészítés

 

 

a 2007. július 3. napján egyrészről Gomba Község Önkormányzata (címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky út 2.) képviseletében: Lehota Vilmos polgármester (továbbiakban: Önkormányzat)

 

másrészről a Gombai Református Egyházközség, mint a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapítója és fenntartója (címe: 2217 Gomba, Kossuth tér 1.) képviseletében: Ács Mihály lelkipásztor (továbbiakban: Fenntartó, együttes említésük esetén: Szerződő Felek) között létrejött megállapodáshoz.

 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a felek között érvényben lévő, 2007. július 3. napján létrejött megállapodás alapján nyújtott támogatások tekintetében a jogszerű és mindkét megállapodó fél által egyezően értelmezett elszámolási kötelezettséget jelen kiegészítésben rögzítik.

 

Szerződő Felek az érvényben lévő megállapodás V. fejezetét az alábbi 6. ponttal egészítik ki:

 

6.      Az V. 2. pontban meghatározott, művészeti képzésre, valamint tanórán kívüli sport és szabadidős tevékenységre nyújtott önkormányzati támogatás igénybe vétele Fenntartó jelen megállapodás I.1. pontjában meghatározott intézménye által Önkormányzat részére kibocsátott számla alapján történik az alábbiak szerint:

                                                            a)      A támogatás igénybe vételéről szóló számla kötelező melléklete a felhasználást igazoló bizonylat Fenntartó által hitelesített másolata, amely bizonylat

-        dologi és felhalmozási jellegű kiadás esetén a számla, avagy számlát helyettesítő okmány,

-        személyi jellegű ráfordítás esetén a bruttó kifizetés(ek) és a kifizetés(ek) vonzataként felmerülő munkáltatói kötelezettség(ek) intézményvezető által aláírt összesített kimutatása.   

                                                            b)      A művészeti képzésre, valamint tanórán kívüli sport és szabadidős tevékenységre nyújtott önkormányzati támogatás alapvetően működési célú támogatás, ezért sem a művészeti képzésre, sem a tanórán kívüli sport és szabadidős tevékenységre nyújtott támogatásban a felhalmozási jellegű felhasználás aránya éves szinten nem haladhatja meg a 10%-ot.

                                                            c)      A tanórán kívüli sport és szabadidős tevékenységre igényelt támogatás elszámolásaként csak olyan bizonylat nyújtható be, amely a tantestület, a szülői szervezet (munkaközösség), és a diákönkormányzat által támogatottan működtetett sport és szabadidős tevékenységhez kötődik.

 

Szerződő Felek az érvényben lévő megállapodás VI. fejezetét az alábbi 13. ponttal egészítik ki:

 

13.  Az V. 6. pontban rögzítettek a 2009. szeptember 1. napját követően benyújtott támogatási igényre alkalmazandók.

 

Szerződő Felek jelen megállapodás kiegészítést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, a mai napon jóváhagyólag és saját kezűleg írják alá.

 

Gomba, 2009. július ...

 

 

 

                __________________________                      ___________________________

                              Önkormányzat                                                       Fenntartó