Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. június 24-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 128/2010. /VI. 24./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bercsényi utca meghosszabbítására előterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület elfogadja a község belterületén a Bercsényi utca meghosszabbításaként bevágás készítésére a domboldalon kitermelt anyag helyszíni elterítésével a Laczkó Team Kft által tett bruttó 60.000,- Ft + 25 % ÁFA összegű nehézgép szállítás költségét tartalmazó árajánlatot és felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésére.

2.      A Képviselő-testület a kiadás fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.

 

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző