Vissza

KIVONAT

 a képviselő-testület 2014. június 11-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

128/2014. (VI. 11.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a rendkívüli önkormányzati támogatási kérelem benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzata a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján 36.000.000 forint támogatási igénnyel rendkívüli önkormányzati támogatási kérelmet nyújt be a korábban megfizetett iparűzési adóból az adózónak - túlfizetés miatt - tárgyévben jelentkező visszafizetési kötelezettség és bevételkiesés alapján

 

2.      A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a támogatási igényt az ebr42 önkormányzati információs rendszerben rögzítse, s azt a szükséges mellékletekkel együtt az államkincstár illetékes területi szervéhez haladéktalanul nyújtsa be.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző