Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     129/2009. /VI.25./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az egészségügyi szolgáltatók által az Egészségház fenntartási költségeihez fizetendő hozzájárulás felülvizsgálatára irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a SOM-KE Dental Kft-vel és a Dr. Schidt Egészségügyi Bt-vel kötött szerződés 5. sz. mellékletét képező - az egészségügyi szolgáltató által fizetendő rezsi- és egyéb költségek hozzájárulásáról szóló - a megállapodás 2./ pontjában rögzített összeg módosítását 2009. december 31-ig nem kezdeményezi.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2008. november 1-től 2009. októbrer 31-ig terjedő egy éves időszak tapasztalati adatain nyugvó költségszámítás alapján az egészségügyi szolgáltatók által 2010. január 1-től fizetendő hozzájárulás felülvizsgálatát a 2010. évi költségvetési koncepció tárgyalásának időpontjáig készítse elő.

 

Határidő: 2009. november 12.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző