Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

 

     129/2012. (VI. 28.) Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 03/37 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatot és a határozati javaslat „D” variációjának kiegészítésére vonatkozó kiegészítő javaslatot elfogadta, mely szerint a hivatalvezetés a megvásárlás ügymenetére, a kifüggesztési kötelezettségre történő figyelemfelhívás után feltegye az elővásárlási jog ismeretére vonatkozó kérdést a vételi ajánlatot tevő felé?

 

 

      Határidő:    azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző