Vissza

KIVONAT

 a képviselő-testület 2014. június 11-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 129/2014. (VI. 11.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Hunland Farm Kft dolgozói kérelmének megvitatására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Hunland Farm Kft és Pete István, valamint Szauter Zsuzsanna nyilatkozatainak birtokában intézkedjen - a Hunland Farm Kft dolgozóinak kérését támogatva - 2014. június 19-én 19 órai kezdettel rendkívüli ülés összehívásáról.

2.    A Képviselő-testület javasolja a polgármester részére, hogy a napirendet „Tájékoztató a földbérleti pályázatok elbírálása után kialakult helyzet megoldási lehetőségeiről” tárggyal jelölje meg a rendkívüli ülés meghívójában.

  

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

                                                  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző