Vissza

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. február 5-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. február 5-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

 

     12/2009. /II.5./ sz. határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az egészségügyi szolgáltatók által az Egészségház fenntartási költségeihez fizetendő hozzájárulás felülvizsgálatára irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a SOM-KE Dental Kft-vel és a Dr. Schidt Egészségügyi Bt-vel kötött szerződés 5. sz. mellékletét képező - egészségügyi szolgáltató által fizetendő rezsi- és egyéb költségek hozzájárulásáról szóló - megállapodásban 2./ pontjában rögzített összegének módosítását 2009. június 30-ig nem kezdeményezi.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2008. június 1-től 2009. május 30-ig terjedő időszak tapasztalati adatain nyugvó költségszámítás alapján az egészségügyi szolgáltatók által fizetendő hozzájárulás felülvizsgálatát a 2009. június havi ülésre készítse elő.

 

Határidő: 2009. június 17.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző