Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. január 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. január 14-én megtartott ülésén 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

     12/2010. /I.14./ számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjének a nyári takarítási szünet időpontjának meghatározására vonatkozó javaslatát, és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda 2010. évi nyári takarítási szünetének időszakát 2010. július 5-től augusztus 6-ig határozza meg
  2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről határozati kivonat formájában az intézményvezetőt tájékoztassa.

 

Határidő: azonnali

Felelős: polgármester

 

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző