Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. január 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

12/2014. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba, Szemők Balázs tér 2. szám alatti piac hasznosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a következő ülésre a piacrendelet módosítása kerüljön előkészítésre.

Határidő:      értelemszerűen

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző