Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 12/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1)      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft 2015. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti szövegezéssel és gazdálkodási adatokkal jóváhagyta.

2)      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az üzleti terv jóváhagyására vonatkozó döntésről a gazdasági társaság ügyvezetőjét tájékoztassa.

3)      A Képviselő-testület a februári soros ülésén napirendre tűzi a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. vállalkozási tervének tárgyalását.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző