Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. június 25-én megtartott nyilvános ülésén 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     130/2009. /VI.25./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Monori Városi Rendőrkapitányság által tervezett kiadvány nyomdaköltségeihez történő hozzájárulásról szóló támogatási javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület  a Monori Rendőrkapitányság részére  40.000.- Ft támogatást biztosít az általános tartalék terhére, mellyel a 12-18 éves korosztályba tartozó gombai gyermekekre tekintettel az internet veszélyeit tartalmazó kiadvány  kiadásához járul hozzá.

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.

 

Határidő: 2009. július 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                  Lehota Vilmos sk.                             Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző